Nano(&)BioMateriały – od teorii do aplikacji

Wykład Inauguracyjny

dr hab. Witold Musiał, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław: Polimerowe nośniki substancji leczniczych jako droga do skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii

Wykłady Plenarne

prof. dr hab. Marta Błażewicz, Katedra Biomateriałów, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków: Nanowłókna w ochronie środowiska i w zastosowaniach medycznych

dr Michał Wójcik, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa: Niewidomi i słoń - czyli jak syntetyzować i opisywać nanomateriały stosowane w biologii, medycynie i naukach o materiałach


Wykłady

dr hab. Anna Belcarz, Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytet Medyczny, Lublin: Oporność bakterii wobec nanocząsteczek metali - sporadyczne przypadki czy rosnące zagrożenie?

dr hab. Lucyna Kapka-Skrzypczak, Wydział Medyczny, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, Zakład Biologii Molekularnej i Badań Translacyjnych, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki, Lublin: Genotoksyczność wybranych nanomateriałów i ich mieszanin

Komunikaty ustne

Artur Terzyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Fascynujący świat nanokropel

Łukasz Tymecki, Uniwersytet Warszawski: Strategie i realizacje polienzymatycznej detekcji dwucukrów

Agnieszka Więckowska, Uniwersytet Warszawski: Hybrydowa matryca grafenowa dekorowana klasterami złota do unieruchamiania enzymów

Maria Leżańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Hierarchiczne węglowe materiały porowate z azotem otrzymane w oparciu o matrycę w postaci zolu krzemionkowego i prekursory pochodzenia biologicznego

Aleksandra Radtke, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: TiO2/HA jako nanobiomateriał dla potrzeb medycyny regeneracyjnej

Marcin Jurewicz, Politechnika Białostocka: Uregulowania prawne w nanobiotechnologii

Piotr Piszczek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Nanokompozytowe powłoki TiO2/Ag wytwarzane na powierzchniach spersonalizowanych implantów tytanowych

Piotr Ulański, Politechnika Łódzka: Zastosowanie promieniowania jonizującego i ultradźwięków do syntezy nanomateriałów dla medycyny

Leszek Borkowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie: Modyfikacja hydroksyapatytu jonami fluorkowymi w celu zwiększenia właściwości osteoindukcyjnych

Emilia Tomaszewska, Uniwersytet Łódzki: Synteza nanocząstek metalicznych metodą hodowania na zarodkach krystalizacji

Adrian Topolski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Określanie ilości kompleksów platyny(II) zaimplementowanych na płytkach tytanowych pokrytych nanorurkami TiO2 przy użyciu spektrofotometrii UV-Vis

Agata Krzak, Uniwersytet Warszawski: Wpływ cyklodekstryny na oddziaływanie leku przeciwnowotworowego z DNA

Wioletta Liwińska, Uniwersytet Warszawski: Degradowany nanożel sieciowany trzy-segmentową hybrydą DNA jako nośnik leku w terapii hipertermicznej

Małgorzata Matusiak, Politechnika Łódzka: Radiacyjna synteza nanożeli polimerowych z poli(kwasu akrylowego) do zastosowań w radioterapii

Kamila Szafulera, Politechnika Łódzka: Hydrożele z metakrylanu dekstranu do zastosowań biologicznych: synteza i charakterystyka

Dorota Konarzewska, Uniwersytet Warszawski: Oddziaływanie daptomycyny z biomimetyczną membraną lipidową bakterii Gram-dodatniej na granicy faz powietrze-woda

Magdalena Olbert, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie: Aktywność biologiczna nanocząstek tlenku cynku w modelu in vitro

Julia Rogowska-Tylman, Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawie: Wytwarzanie ultracienkich warstw z bioaktywnego nanohydroksyapatytu na implantach do regeneracji tkanki kostnej

Jakub P. Sęk, Uniwersytet Warszawski: Biosensor do detekcji ceruloplazminy oparty na koniugacie nanocząstka magnetyczna-ferrocen

Magdalena Wypij, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Aktywność przeciwbakteryjna i przeciwgrzybowa oraz cytotoksyczność bionanocząstek srebra wytwarzanych przez Streptomyces Xinghaiensis szczep OF1 wyizolowany z krateru Lonar w Indiach

Ewa Czechowska, Uniwersytet Łódzki: Przyłączenie katalazy-His-tag do nanocząstek złota poprzez NTA-linker

Maciej Dzwonek, Uniwersytet Warszawski: Nanocząstki złota modyfikowane kwasem liponowym oraz pochodną kwasu foliowego jako nośniki leków

Ewelina Mackiewicz, Uniwersytet Łódzki: Wytwarzanie, charakterystyka i zastosowania nanodrutów srebra

Ewelina Zielińska, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku: Ocena przeciwnowotworowego mechanizmu działania nanocząstek srebra wobec komórek trzustki

Mateusz Speruda, Uniwersytet Wrocławski: Rola białek błony zewnętrznej Klebsiella pneumoniae 626 w endogennym mechanizmie oporności na nanokompozyty srebra

Dorota Chełminiak-Dudkiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Nanocząstki magnetyczne pokryte chitozanem dla immobilizacji bioligandów – synteza i charakterystyka

Adam Sikora, Collegium Medicum w Bydgoszczy: Zastosowanie magnetycznych nanocząstek w rozdziale kinetycznym (R,S)- atenololu

Sonia Żółtowska-Aksamitowska, Politechnika Poznańska: Aspekty fizykochemiczne i kinetyczne karbonizacji szkieletu gąbki morskiej z gatunku Hippospongia communis

Tadeusz Szalaty, Politechnika Poznańska: Aktywacja ligniny krafta z zastosowaniem wodorosiarczanowych cieczy jonowych

Michał Kizling, Uniwersytet Warszawski: Badanie kinetyki i mechanizmu przeniesienia ładunku reakcji bioelektrokatalitycznej w cząsteczce dehydrogenazy fruktozy

Agnieszka Chodara, Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawie: Nanohydroksyapatyt do zastosowań medycznych otrzymywany w mikrofalowej syntezie hydrotermalnej

Sylwia Dąbrowska, Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawie: Testy degradacji kompozytów polimer-ceramika z przeznaczeniem w ortopedii

Magdalena Zorychta, Politechnika Śląska w Gliwicach: Projektowanie indywidualnych implantów ubytków żuchwy

Aldona Długa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: Otrzymywanie i struktura materiałów nanokompozytowych na bazie celulozy bakteryjnej i poli(alkoholu winylu)

Maria Małysa, Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawie: Zbadanie możliwości wytworzenia kompozytu z nanokrystalicznego hydroksyapatytu i włókien jedwabiu naturalnego oraz badanie ich wybranych właściwości

Agnieszka Wanag, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: Preparatyka i charakterystyka nanomateriałów TiO2/grafen wykorzystywanych do oczyszczania wody

Paulina Rokicka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: Antybakteryjne właściwości fotokatalizatorów TiO2/C modyfikowanych sacharozą

Karolina Bachosz, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej: Immobilizacja alfa-amylazy z Aspergillus oryzae na powierzchni materiału hybrydowegoTiO2-lignina

Adrian Augustyniak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: Metody badawcze znajdujące zastosowanie w określaniu oddziaływania nanokompozytów krzemowych i węglowych na bakterie


Spotkanie towarzyskie: Twierdza Toruń, Fort IV (ul. Chrobrego 86, Toruń)


Książka abstraktów do pobrania TUTAJ

Galeria zdjęć

Konferencja w Toruniu